Õppenõukogu

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on:

  • kooli direktor,
  • õpetajad,
  • tugispetsialistid,
  • teised direktori nimetatud isikud.

Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”