Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks läbiviimiseks ning tingimuste loomiseks hoolekogu:

 •  kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 •  annab arvamuse kooli eelarve kava kohta vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt;
 •  teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, selle töö korraldamiseks ja annab
  nõusoleku rühma täituvuse piirnormi (24 õpilast) suurendamiseks;
 •  on vajadusel kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisse;
 •  avaldab arvamust kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 •  avaldab arvamust arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • osaleb arengukava väljatöötamisel ning avaldab arvamust arengukava ja selle muutmise kohta;
 • avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste eelnõu kohta.
 • avaldab arvamust kooli sisehindamisaruande kohta enne selle kehtestamist.

Liikmed

 • Jaan Seepter – lastevanemate esindaja;
 • Kristel Mikkor – lastevanemate esindaja;
 • Liis Kärgenberg – lastevanemate esindaja;
 • Kaidi Reinhold – lastevanemate esindaja;
 • Andrus Parol – lastevanemate esindaja;
 • Margit Laanpere – lastevanemate esindaja;
 • Andrus Roosipuu – kooli vilistlaste esindaja;
 • Karel Allikas – õpetajate esindaja;
 • Maia Uibo – vallavalitsuse esindaja.