Euroopa! Euroopa!

Euroopa

Meie kõige viimane projekt EUROOPA

Panen siia kõigepealt mõned pildid, nende järele tegevused ja ajakava. Uudne on viimase projekti

puhul see, et kirjutasime välja ka seotuse õppekavaga.

 

Lipud

Lipud ja riigid paika!

Esitlus

Esitlus

Reisplaanid

Mida me siit Prantsusmaa kohta leiame?

Pered

Kes meie peres on?

Pered1

Vaidlused! Vaidlused!

Videokonv

Videokonverents

Mirjam

Mirjam Shveitsist tutvustab meiel oma maad läbi puslede.

Isikutunnist

Perekond Piibemaa

Pere2

Perekond Põder

Pere3

Perekond Tuliraud

Paarist

Reisi eelave

Tegevused ja ajakava.

Õpilaste tegevused Õpetajate tegevused Seotus õppekavaga
31.jaan video vaatamine, laulu kuulamine Euroopa riikidest; Euroopa riikide ja pealinnade nimetamine, külastatud Euroopa riikide nimetamine Õpetajad on välja otsinud Euroopat tutuvustavad videod, vajalikud EL riikide kaardid, õpetajad küsitlevad õpilasi suuliselt külastatud Euroopa riikide kohta võõrkeelse muusika kuulamine; video abil; õppevideo kasutamine Euroopa tutvustamiseks; jutustamine ja mõtete terviklik väljendamine; jutustab suuliselt etteantud teemal; oskab teisi kuulata; nimetab Euroopa riike ja nende pealinnu
Õpilaste jagamine perekondadesse Õpetajad on eelnevalt õpilased rühmadeks jaganud õppida koostööd tegema ja kogeda koos tegutsemise vajalikkust ning kasulikkust.
Perekonnaliikmed mõtlevad välja oma tegelaskuju-nimi, vanus, töökoht, välimus, joonistavad oma portree, kirjutavad omna iseloomustuse Õpetajad juhendavad ja  perekondi töös-tegelaskujude vanuse määramisel, portree joonistamisel ja pereplakati kujundamisel annavad nõuandeid kirjeldadab inimest, oma väljamõeldud tegelaskuju; loob lihtsa kirjeldava teksti;  joonistab portreed;õpivad üksteisega arvestamist, kokkulepete sõlmimist, kannatlikkust.
Õpilased tutvustavad oma perekondi teistele õpilastele. Lisaküsimuste esitamine perekondadele esinemisoskuse arendamine; oma töö esitamisoskuse arendamine
10.veebr Külaline Sveitsist; Sveitsi traditsioonidega, toitudega, muusikaga ja spordialadega tutvumine Õpetajad abistavad töödes. Õpetavad pabeririba lihtsat kolmeks võrdseks osaks voltimist. Õpetavad kasutama kaarti ja atlaseid info leidmiseks, toetavad rühmajuhte ja annavad nõu töö paremaks organiseerimiseks; pööravad tähelepanu õigekirjavigadele riikide nimedes ja pealinnades. kasutab kaarti ja atlast info leidmiseks;  näitab objekte seinakaardil; voldib ja jagada pabeririba võrdse suurusega osadeks;oskab korrketselt teha ärakirja; suudab leida oma töös vead ja parandab need; saab tagasisidet ja kasutab seda oma töö parandamiseks
17.veebr Euroopa Liidu riikide lipikute tegemine Ristküliku sablooni tegemise soovitus rühmajuhtidele, joonestab joonlaua abil antud suurusega ristkülikut; tunneb mõõtühikut cm.;kasutab sablooni ristküliku joonestamisel; täpne mahajoonistus; oskab oma tööd korraldada ja tööülesandeid täita
Euroopa plakatite koostamine-kujundamine, siltde võrdne jagamine lehepoolte vahel, pealkirja suurus ja selle sättimine lehele, tähestiku tundmine riikide järjestamiseks suure plakati kujundamisele annavad soovitusi. kujundab ja vormistab oma töö; valib õige kirjasuuruse, tunneb tähestikku; sõlmib kokkuleppeid ja arvestab teiste rühmaliikmetega;
25.veebr Euroopa plakatite tutvustamine, Euroopa riikide ja pealinnade näitamine kaardil Õpetajad küsivad EL riike ja pealinnu õpilastelt. esinemisoskuse arendamine, Euroopa riikide ja pealinnade tundmine, kaardilt info leidmine, riigi lippude tundmine
MS Exceliga riikide andmete sisestamine, Internetist vajaliku info leidmine oma riikide kohta Õpetajad juhendavad õpilasi MS Exceli kasutamisel kirjasuuruse muutmine, taustavärvi lisamine, tabeli ääriste tegemine, vormistamine MSExceliga töötama õppimine; Internetist vajalike veebilehtede ja info leidmine; märksõnade kasutamise oskuse arendamine
13.märts Õpilased teevad oma riikide vaatamisväärsustest mõistekaarte Spiderscribega. Spiderscribe`iga töötamise õppimine ja tesite õpilaste õpetamine Õpetajad juhendavad Spiderscribega töötamisel Spiderscribe`ga töötama õppimine-e-tehnoloogiate kasutamine õppetööks; teabe otsimine erinevats allikatest
27.märts Videokonverents Rootsi õpetaja ja õpilastega-ingliskeelse teksti kuulamine, tõlkimine ja inglisekeelsetele küsimustele vastamine, oma projektitöö tutvustamine Õpetajad panevad valmis Skype ja projektori, aitavad lastele juttu tõlkida. võõrkeelse teksti kuulamine ja tõlkimine; võõrkeelsete küsimuste kirjalik ja suuline moodustamine; võõrkeelse teksti suuline esitamine oma töö tutvustamiseks;
3.apr Isikutunnistuste tegemine-info kirjutamine õigetesse lahtritesse, sünniaasta arvutamine, elukoha määramine, pildi otsimine kataloogidest, kleepimine tugevale alusele. Õpetajad annavad ette valmis isikutunnistuse blanketi. Annavad nõu lahtrite täitmisel, õpetavad piltide otsimist ja õiges suuruses väljalõikamist. ilusa käekirja harjutamine, suuliste ja kirjalike juhiste järgimine; aastaarvudega arvutamine; aadressi õige kirjutamine, suure ja väikese algustähe tundmine kohanimede kirjutamisel; etteantud suurusega pildi lõikamine; pildi korrektne ja puhas väljalõikamine ajakirjast.
4.apr Külaline Sveitsist; Sveitsi traditsioonidega, toitudega, muusikaga ja spordialadega tutvumine Õpetajad aitavad tõlkida võõrkeelse teksti kuulamine ja tõlkimine;
7.apr reisibüroost reisi otsimine-hinna järgi valimine, pere reisi kogumaksumuse arvutamine, reisi aja kirjapanek-kõikidel rühmadel Põhjamaad( Rootsi, Norra, Taani) Õpetajad annavad ette resibüroode nimesid, aitavad valida reisi Interneti kasutamine info leidmiseks; eurodega arvutamine; kuupäevade ja kalendri tundmine; ajalise kestvuse arvutamine; leitud info vormistamine lehele.
21.apr reisikindlustuse tegemine, pere eelarve arvutamine Õpetajad abistavad eisikindlustuse e-blanketi täitmisel; õpetajad aitavad pere eelarvet kokku panna. Interneti kasutamine info leidmiseks; eurodega arvutamine 100 piires; MSExceli summa arvutamise funktsiooni kasutamine; teksti lugemisoskuse arendamine
22.apr-12. mai vaatamisväärsuste kohta kirjutamine; vaatamisväärsuste jagamine rühmaliikmete vahel. Kokkuvõtted. Õpetajad juhendavad Internetist info otsimine; lühikirjelduse koostamine